Yu-Ki

PEANUT★GANG

PLATINUM SHOWDANCER出演
VENOM ill lounge SHOWDANCER出演
VENOM プロデュース「BOBM SHELL」ファションショー出演

exewetsYuuKi